Är din organisation förberedd för 90-dagars livslängd för digitala certifikat?

Är din organisation förberedd för 90-dagars livslängd för digitala certifikat?

I dagens digitala tidsålder har det aldrig varit viktigare att skydda sin webbplats och användarnas säkerhet. SSL-certifikat (Secure Sockets Layer) är den bästa lösningen för att skydda webbplatserna genom att kryptera data som överförs mellan webbservrar och webbläsare.

Historiskt sett kunde digitala SSL-certifikat vara giltiga i flera år, varefter de var tvungna att förnyas eller bytas ut. Efter tillkännagivandet av Apple® där certifikatets giltighet skulle minskas från 27 månader till 13 månader på Safari®-webbläsarna, antog många andra, inklusive Google®, samma metod i webbläsaren Chrome™ från och med september 2020. Som ett resultat av detta började många certifikatutfärdare (CA) minska giltighetstiden för de SSL-certifikat de utfärdar. Nyligen meddelade Google att de ytterligare skulle minska certifikatets giltighet på Chrome till 90 dagar. Eftersom Chrome är en av de mest använda webbläsarna med en marknadsandel på cirka 65 %[i], förväntar vi oss att många andra webbläsare följer efter.

SSL-certifikat som utfärdas för webbplatser måste överensstämma med den nya maximala giltighetsperioden för att Chrome-användare ska kunna lita på dem. Kortare livscykler för certifikat ger fördelar som förbättrad säkerhet och minskar riskerna som certifikat med lång livslängd medför. Här är några av riskerna med längre SSL-certifikat:

 1. Ökad sårbarhet för attacker: Längre SSL-certifikat ger ett gyllene tillfälle för hackare att utnyttja sårbarheter och starta attacker på webbplatser. Genom att begränsa certifikatets livslängd till 90 dagar minskas den potentiella skada som en attack kan orsaka avsevärt.
 2. Mindre flexibilitet: Webbplatser som använder längre SSL-certifikat är mindre flexibla när det gäller att svara på ändringar i sina säkerhetskrav. Med en livscykel på 90 dagar för SSL-certifikat kan webbplatsadministratörerna snabbt uppdatera sina säkerhetsåtgärder för att anpassa sig till nya hot och sårbarheter.
 3. Mindre ansvar: Långa SSL-certifikat minskar ansvarigheten eftersom det blir svårt att tillskriva säkerhetsincidenter till specifika certifikat eller webbservrar. Korta SSL-certifikat ökar ansvarigheten eftersom säkerhetsincidenterna kan spåras tillbaka till specifika certifikat och webbservrar, vilket gör det lättare att identifiera orsaken och vidta korrigerande åtgärder.

En av de viktigaste utmaningarna som organisationer kommer att stå inför med korta SSL-certifikat är den ökade frekvensen av certifikatförnyelser. Att hantera SSL-certifikat kan vara en komplex och tidskrävande uppgift, särskilt för organisationer med ett stort antal webbplatser och webbapplikationer. Om de hanteras på fel sätt kan certifikaten upphöra att gälla och utgöra betydande risker för webbplatssäkerheten och för användarnas integritet. Här är några av riskerna:

 1. Dataintrång: När ett SSL-certifikat löper ut bryts den säkra anslutningen mellan webbplatsen och dess användare, vilket gör det möjligt för hackare att fånga upp och stjäla känsliga data som inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personlig information. Detta skapar möjligheter för cyberbrottslingar att stjäla känsliga data som överförs mellan en webbplats och dess användare.
 2. Förtroendeförlust: När användare ser ett meddelande om att certifikatet har upphört att gälla på webbplatserna kan de uppfatta webbplatsen som osäker och opålitlig. Detta påverkar användarens förtroende för webbplatsen och dess ägare negativt, vilket leder till affärsförluster och ryktesskador.
 3. Efterlevnadsproblem: För webbplatser som hanterar känsliga användardata som sjukvårdsregister, ekonomisk information eller andra reglerade data kan det leda till att certifikatet upphör att gälla. Standarder som HIPAA, standard för datasäkerhet inom betalkortindustrin (PCI DSS) och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att webbplatser upprätthåller SSL-certifikat och ser till att de är giltiga och uppdaterade.
 4. Serviceavbrott: Ett SSL-certifikat som har gått ut kan orsaka avbrott i tjänsten och kan leda till driftstopp samt förlorade intäkter för företag, eftersom användare kanske inte kan komma åt webbplatsen eller kan få varningsmeddelanden att webbplatsen inte är skyddad.
 5. Straffavgifter för sökmotorer: Sökmotorer som Google anser att SSL-certifikat är en rangordningsfaktor och kan straffa webbplatser som har utgångna certifikat. Sådana straffavgifter för sökmotorer kan inverka negativt på webbplatsrangordning och trafik för affärsrörelser.

Med certifikat som går ut var 90:e dag måste organisationerna förnya sina certifikat oftare. Detta kräver noggrann planering, investeringar i verktyg för certifikathantering och justeringar av processer och procedurer för att hantera den ökade volymen av förnyelser av certifikat. Här följer några av de bästa metoderna för att minska riskerna med att certifikatet förfaller:

 1. Automatiserad certifikathantering: Använd automatiska verktyg för certifikathantering som automatiskt kan spåra och förnya certifikat, vilket minskar risken för manuella fel och att certifikat förfaller.
 2. Centraliserad certifikathantering: Centralisera certifikathanteringen för att minska komplexiteten vid förnyelse av certifikat och för att säkerställa konsekvens mellan flera webbplatser och webbprogram.
 3. Regelbunden certifikatövervakning: Övervaka SSL-certifikat regelbundet för att upptäcka eventuella problem, till exempel att certifikatet förfaller, och vidta korrigerande åtgärder omedelbart.
 4. Användning av CAA-poster: Använd register för godkännande av certifikatutfärdare (CAA). Domänägare kan ange vilka certifikatutfärdare som är behöriga att utfärda SSL-certifikat för sin domän och kan till och med ange specifika certifikattyper eller valideringsmetoder som ska användas, vilket ger domänägare större kontroll över SSL-processen för utfärdande av certifikat, och kan hjälpa till att förhindra utfärdande av bedrägliga eller obehöriga certifikat.

Sammanfattningsvis, även om livscykeln på 90 dagar för SSL-certifikatet erbjuder förbättrad säkerhet, flexibilitet och ansvarighet, kan det innebära vissa utmaningar för organisationer, särskilt de med ett stort antal webbegenskaper. Men med noggrann planering, investering i automatiserade verktyg för certifikathantering och justeringar av sina processer och procedurer kan organisationerna effektivt hantera kortare livscykler för SSL-certifikat och säkerställa säkerheten för sina webbplatser och webbapplikationer.

Om du är bekymrad för kortare livscykler för SSL-certifikat kan vårt team av experter hjälpa dig att förberedadin beredskap och implementera en omfattande strategi för SSL-certifikathantering för att behålla din webbplats säker och kompatibel. Kontakta oss idag.


[i] gs.statcounter.com/browser-market-share